บริการของเรา

Services

หากสินค้าที่ส่งไปมีการชำรุด แตกหัก เสียหาย จากทางบริษัท หรือจากการขนส่ง ทางบริษัทยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนเงิน 100% ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

นโยบายในการจัดส่ง
การส่งสินค้า
1. เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล PO ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันส่งสินค้า (กรณีมีสินค้า)
2. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด โอนเงินค่าสินค้าก่อน 15.00 น. (ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใดใดใน ชำระเงิน โอนเงิน เก็บเงินทั้งสิ้น) ทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าทางขนส่งได้ ณ วันที่ โอนเงิน หากโอนหลัง 15.00 น. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้วันทำการถัดไป (กรณีมีสินค้า)
3. กรณีไม่สามารถจัดส่งทางบริษัทขนส่งได้ ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสะดวกรับ เช่น รถทัวร์ หรือ ไปรษณีย์เป็นต้น

การคิดค่าจัดส่งสินค้า
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1. ฟรีค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเมื่อสั่งซื้อสินค้าใน PO มีราคารวมกัน 5,000 บาท ขึ้นไป
2. สินค้าที่สั่งซื้อใน PO มีราคารวมกันไม่เกิน 5,000 บาท ให้มารับสินค้าเอง และชำระค่าสินค้าเมื่อรับของ โดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใดใดในการรับส่งสินค้า ชำระเงิน โอนเงิน เก็บเงินทั้งสิ้น หรือ คิดค่าขนส่งสินค้า 300 บาท กรณีให้บริษัทฯ
จัดส่งสินค้าให้

ต่างจังหวัด
1. ฟรีค่าขนส่งจากบริษัทฯ ถึงขนส่ง เมื่อลูกค้าต่างจังหวัดสั่งซื้อสินค้าใน PO มีราคารวมกัน 5,000 บาท ขึ้นไป ลูกค้ารับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทขนส่งเท่านั้น (กรณีใช้ขนส่งเก็บปลายทาง)
2. กรณีขนส่งเก็บต้นทาง ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าขนส่งให้ทราบก่อนส่งสินค้า เช่น รถทัวร์, ไปรษณีย์ เป็นต้น
3. สินค้าที่สั่งซื้อใน PO มีราคารวมกันไม่เกิน 5,000 บาท คิดค่าขนส่งสินค้า 350 บาท

หากสินค้าที่ส่งไปมีการชำรุด แตกหัก เสียหาย จากทางบริษัท หรือจากการขนส่ง ทางบริษัทยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนเงิน 100% ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

นโยบายและเงื่อนไขการรับประกันหลังการขาย
      ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้จัดจำหน่ายมีระยะเวลาการรับประกันตามประเภทของสินค้านั้นๆ โดยนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯมีการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของสินค้าก่อนทำการจัดส่งทุกครั้ง       

ในระยะการรับประกัน 
กรณีสินค้ามีปัญหาที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติ ทางบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีต่างจังหวัด สามารถจัดส่งมายังสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ

ในกรณีพ้นระยะการรับประกัน 
ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการหลังการขายได้ 2 แบบ ได้แก่

1. สัญญาการใช้บริการแบบรายปี (Maintenance) 
คิดในอัตรา 15 เปอร์เซ็นต์ ของราคาสินค้า ไม่รวมอะไหล่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีการตรวจสอบสภาพสินค้า ก่อนทำสัญญาบริการ

เงื่อนไขในการให้บริการแบบรายปี
1.1. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเข้าไปตรวจสอบและทำความสะอาดสินค้า ทุก 3 เดือน ภายใน 1 ปี รวม 4 ครั้ง
1.2. ในกรณีสินค้ามีปัญหา ทางบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ภายใน 48 ชั่วโมงกรณีเร่งด่วนภายใน 4 ชั่วโมง ถ้าดำเนินการแล้วไม่เสร็จตามกำหนด ทางบริษัทฯ จะมีเครื่องสำรองให้ใช้แทนก่อน

2. สัญญาให้บริการแบบต่อครั้ง (per call)
โดยอัตราค่าบริการ 800-2,000 บาท/เครื่อง/ครั้ง ไม่รวมอะไหล่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ** ในกรุงเทพฯและปริมณฑล **

เงื่อนไขการให้บริการแบบต่อครั้ง
1. บริการรับ – ส่ง โดยบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล,
2. กรณีต่างจังหวัด สามารถจัดส่งมายังศูนย์บริการที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ ได้
3. กรณีผู้ขอให้บริการต้องการให้บริการต่างจังหวัด ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
– สำหรับภาคกลาง วันแรก 2500.00 บาท วันต่อไป วันละ 1500.00 บาท
– สำหรับภาคอื่นๆ วันแรก 3500.00 บาท วันต่อไป วันละ 1500.00 บาท
(ราคานี้รวมค่าอาหารที่พักแล้ว)
4. บริษัทฯ รับชำระค่าบริการ ค่าชิ้นส่วนและอะไหล่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการตรวจ/ซ่อมเป็นเงินสดเท่านั้น
5. ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอรับสินค้าที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วกลับคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งแล้วเสร็จ หากผู้ใช้บริการไม่มารับสินค้าคืนภายในเวลาที่กำหนดจะคิดค่าธรรมเนียมในการ เก็บรักษาสินค้า ชิ้นละ 450 บาท/ชิ้น/เดือน และหากผู้ใช้บริการ ไม่มารับสินค้าคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่กำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด (รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ซ่อมแล้วเสร็จ)
6. บริษัทฯ รับประกันการซ่อม (สำหรับอาการเดิม) และชิ้นส่วนอะไหล่ที่เปลี่ยนทดแทน เป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ซ่อมเสร็จ (ยกเว้นหัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รับประกัน 1 เดือน)

เวลาทำการปกติ :  วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

รายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เวลาให้บริการ (Service Hours): วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:00 น.
ทางโทรศัพท์ (On-Call Support)
ทางอีเมลล์ (Email Support)
การเชื่อมต่อทางไกล (Remote Assistant)

การให้บริการนอกสถานที่และค่าบริการ (Service Hours and Extra Cost for On-Site Service)
การให้บริการนอกสถานที่ (On-Site Service)

 
รายละเอียด ค่าบริการเพิ่มเติม
วันเสาร์/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่ม 600 บาท
17:00 น. ถึง 02:00 น. +3,000 บาท
บริการด่วน (ภายใน 4 ชั่วโมง) เพิ่ม 1,000 บาท

 

 

 

 

 

* ค่าบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นค่าบริการรวมค่าเดินทางแล้ว (ไม่ค้างคืน)
** ค่าบริการในเขตจังหวัดอื่นๆ ไม่รวม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก 

การให้บริการนอกสถานที่นอกเวลาทำการ

รายละเอียด ค่าบริการเพิ่มเติม
วันเสาร์/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่ม 600 บาท
17:00 น. ถึง 02:00 น.

+3,000 บาท

 

รายละเอียดการให้บริการรายปี (Service Level and Yearly Price)

 
รายละเอียดบริการ Basic Standard Advanced
บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ มี มี มี
บริการให้คำปรึกษาทางอีเมลล์ มี มี มี
บริการแก้ไขปญั หาทางไกลผ่านหน้าจอ มี มี มี
บริการนอกสถานที่ (ครั้ง/ปี) 6 8 10
บริการเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อม ไม่มี วันถัดไป มี
อัตราค่าบริการรายปี 12,000บาท 15,000บาท 18,000บาท

 *** ท่านจะได้รับบริการในแพ็คเกจก็ต่อเมื่อท่านได้ซื้อแพ็คเกจบริการรายปี ***
โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินค่าบริการรายปีให้กับพนักงานของบริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด
มิฉะนั้นท่านจะต้องจ่ายค่าบริการรายครั้งในอัตราปกติ ขอบคุณค่ะ