ตอนที่ 38. Loyverse POS | วิธีการตั้งค่า การกำหนดชื่อโต๊ะ กำหนดชื่อการพักบิล กำหนดชื่อตั๋วเอง