เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันเเละข้อยกเว้นไม่รับประกัน

1.   ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2.   บริษัท มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นๆไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
3.   เงื่อนไขการรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาดหรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
4.   อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์, เหงื่อซึมเข้าเครื่อง หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
5.   การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิท หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมงกัดแทะ
6.   รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
7.   ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากทางบริษัท
8.   หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
9.   สายต่างๆที่ติดไปกับสินค้า เช่น สาย USB, สายไฟ, สายการเชื่อมต่ออื่นๆ รับประกัน 7 วันหลังรับสินค้า
10. หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่ซื้อกับทางบริษัทรับประกัน 6 เดือน ถ้าหากซื้อหัวพิมพ์แยกต่างหากรับประกัน 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของทางผลิตภัณฑ์และทางผู้ผลิต)

การรับประกันสินค้าจากลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

1.  ตัวแทนจำหน่ายจะต้องเป็นผู้เคลมและส่งสินค้าซ่อมมาที่บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด ทางบริษัทฯไปรับสินค้าที่ตัวแทนจำหน่าย ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเท่านั้น
2.  เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยน-คืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น สินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงตัวกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น หากมีร่องรอยการชำรุด หรือสินค้าไม่ครบถ้วน กล่องหรือบรรจุภัณฑ์มีร่องรอยการฉีกขาด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสินค้าเปลี่ยน-คืนทุกกรณี
3.  บริษัทฯ รับประกันความเสียหายจากการขนส่งสินค้าจากบริษัทฯ ไปยังตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
4.  เจ้าหน้าที่รับสินค้าซ่อมของทางบริษัทฯมีหน้าที่เพียงรับสินค้าและตรวจสอบ สินค้าว่าครบจำนวนที่บรรจุในกล่องหรือไม่เท่านั้น มิได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายละเอียดและอาการเสียของสินค้า
5.  ในกรณีที่ได้รับสินค้าไปเกิน 7 วันแล้ว หากสินค้ามีอาการเสีย-ชำรุด ตัวแทนจำหน่ายจะต้องส่งสินค้าเข้ามาซ่อมที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯจะทำการซ่อมตามอาการเสียที่ได้แจ้งเข้ามา
6.  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายบริการ Onsite Service ให้กับตัวแทนจำหน่าย หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปทำการ Onsite Service จะมีค่าใช้จ่ายในส่วน Onsite Service ตามเงื่อนไขของการให้บริการ

* กรณีที่สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานมีปัญหา จากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากขั้นตอนการผลิต และอะไหล่ทุกชิ้นที่อยู่ในเครื่องสภาพปกติ ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1.  ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดปกติวิสัย เคยถูกซ่อมมาโดยช่างที่ไม่ชำนาญ หรือถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนด จากโรงงาน
2.  การเคลื่อนย้ายขนส่ง, การติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ถูกน้ำ, ฟ้าผ่า, ไฟแรงสูง, แผ่นดินไหว, หรือใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
3.  ความเสียหายเกิดจากการจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือเกิดอุบัติเหตุแก่เครื่อง เช่น เครื่องกระแทกทำให้เครื่องเสียหาย เป็นต้น
4.  ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลงเข้าไปทำความเสียหาย
5.  ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการดูแลและบำรุงรักษา
6.  ความผิดปกติเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณ Internet ADSL ภายนอกเครื่อง
7.  ความผิดปกติเกี่ยวกับ Software ที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดหา หรือ ความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากไวรัส

ค่าใช้จ่ายกรณีเมื่อหมดประกัน

1.  ค่าบริการ Onsite Service ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ค่าอะไหล่คิดตามจริง
2.  กรณีส่งสินค้ามาซ่อมที่บริษัทฯ คิดค่าบริการตรวจซ่อมครั้งละ 800 บาท ค่าอะไหล่คิดตามจริง
3.  รับประกันหลังการซ่อม 3 เดือน (ในอาการเดิมที่แจ้งเมื่อทำการส่งซ่อม)

ขั้นตอนการให้บริการ

1.  ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล ชื่อบริษัท หรือชื่อผู้ติดต่อที่จะส่งซ่อม พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกแจ้งแก่เจ้าหน้าที่รับสินค้าซ่อม
2.  แจ้งเรื่องส่งสินค้าซ่อมเข้ามาที่เบอร์โทร 02-530-1613-4 กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสินค้าซ่อม
2.  แจ้งหมายเลขเครื่อง (Serial No.) , รุ่นของเครื่อง (Model) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบระยะเวลาของประกันสินค้า
3.  แจ้งอาการเสียของสินค้าให้ครบถ้วน พร้อมส่งรายละเอียดการแจ้งซ่อมและใบแจ้งสินค้าซ่อมมาทางอีเมล E-mail ของเจ้าหน้าที่รับสินค้าซ่อม